VOS

&

VENNOTEN

ADVOCATEN


BEZOEKADRES

Nieuwe Gracht 45-47

2011 ND Haarlem


POSTADRES

Nieuwe Gracht 45-47

2011 ND Haarlem


TEL 023 - 5100760

FAX 023 - 5510864


KVK 68774079

BTW 857585903


info@vvadvocaten.nl

voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GEHANTEERD DOOR DE ADVOCATEN VAN VOS & VENNOTEN

 

De maatschap Vos & Vennoten Advocaten wordt gevormd door:

1. M.A. Decoz, handelende onder de naam “M.A. Decoz, advocaat”, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59451637;

2. J.E. Dijk, handelende onder de naam “Jan Eelco Dijk Advocaat”, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50245813;

3. D.J. Klock, handelende onder de naam “Klock Advocatuur”, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55307043;

4. de besloten vennootschap Mense Rechten B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64600211; en

5. de besloten vennootschap Mr Ruud Vos Advocatuur B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64561968.

 

De hiervoor onder 1. tot en met 5. genoemde partijen zullen hierna “de advocaat” genoemd worden.

 

1. Toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever.

1.2 In het geval de opdrachtgever een ander is dan de partij aan wie de rechtsbijstand wordt verleend en / of in het geval een ander dan de partij aan wie de rechtsbijstand wordt verleend de vergoeding van de advocaat geheel of gedeeltelijk vergoedt, zijn deze voorwaarden ook van toepassing op elke rechtsverhouding tussen de advocaat, die ander en / of die partij.

1.3 Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de algemene voorwaarden.

1.4 De door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

 

2. Overeenkomst

 

2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en te zijn aanvaard door één advocaat en niet aan de maatschap Vos & Vennoten Advocaten.

2.2 Het is de advocaat te allen tijde toegestaan de opdracht op te zeggen.

2.3 Het is de advocaat toegestaan de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen indien het bepaalde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme daar aanleiding toe geeft, dit ter uitsluitende beoordeling door de advocaat. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit beëindiging van de opdracht op deze grond is uitgesloten.

2.4 Het is de advocaat steeds toegestaan de rechtsbijstand feitelijk door een werknemer of door een andere advocaat te laten verlenen, dit laatste zonder dat er enige overeenkomst tussen de opdrachtgever en die andere advocaat ontstaat.

2.5 Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelende in bedrijf of beroep is, is hij bevoegd de overeenkomst binnen veertien dagen nadat deze is aangenomen door de advocaat te ontbinden. Als datum waarop de opdracht is aangenomen, kan in elk geval de datum waarop de advocaat de opdracht schriftelijk bevestigde aangemerkt worden. De advocaat is niet gehouden de opgedragen werkzaamheden uit te voeren vóórdat de ontbindingstermijn is verstreken. Indien de opdrachtgever verlangt dat de advocaat de opdracht onmiddellijk uitvoert, is hij een vergoeding verschuldigd berekend naar de voorwaarden zoals overeengekomen dan wel opgenomen in de opdrachtbevestiging tot de ontbinding wordt ingeroepen.

 

3. Vergoeding

 

3.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het overeengekomen (uur)tarief, te vermeerderen met de overeengekomen opslag voor kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

3.2 In het geval de opdrachtgever een ander is dan de partij aan wie de rechtsbijstand wordt verleend en / of in het geval een ander dan de partij aan wie de rechtsbijstand wordt verleend de vergoeding van de advocaat geheel of gedeeltelijk vergoedt, zijn zowel de opdrachtgever, die ander, als die partij hoofdelijk verbonden voor alle (betalings)verplichtingen jegens de advocaat.

3.3 Indien geen (uur)tarief is overeengekomen, is een minimaal (uur)tarief van € 200,00 te vermeerderen met omzetbelasting verschuldigd.

3.4 De opdrachtgever is voorts gehouden de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke verschotten onverkort aan de advocaat te vergoeden. Onder verschotten worden onder meer verstaan: leges, uittrekselkosten, (externe) reproductiekosten, griffierechten en explootkosten.

3.5 De door de advocaat gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd conform de indexeringscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek afgerond op hele euro’s, zonder dat daarvoor nadere kennisgeving aan de opdrachtgever noodzakelijk is.

3.6 Indien de advocaat rechtshulp verleent op een toevoeging als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand is de opdrachtgever gehouden een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage, een voorschot op de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage en / of een voorschot op de verschotten op eerste verzoek aan de advocaat te voldoen. Zo lang de eigen bijdrage en / of het voorschot niet is voldaan, is de advocaat bevoegd de rechtshulp op te schorten of de opdracht onmiddellijk te beëindigen.

3.7 Met het geven van de opdracht aan de advocaat draagt de opdrachtgever aan wie rechtshulp wordt verleend op een toevoeging in voormelde zin, de vordering voortvloeiende uit enige proceskostenveroordeling over aan de advocaat. De advocaat is bevoegd deze vordering op eigen naam te innen. Deze overdracht laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet en kan ten opzichte van de advocaat niet aangemerkt worden als betaling.

 

4. Betaling

 

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn veertien dagen te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie.

4.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het openstaande bedrag de (samengestelde) rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, vermeerderd met drie procent (3 %) verschuldigd zijn.

4.3 Na ommekomst van de betalingstermijn is de advocaat zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling of aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. De advocaat is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op de opdrachtgever te verhalen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op vijftien procent (15 %) van het verschuldigde tenzij deze kosten hoger zijn.

4.4 Na ommekomst van de betalingstermijn is de advocaat zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling of aanzegging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen. De advocaat is gerechtigd de kosten gemoeid met die maatregelen integraal, dus in afwijking van enige forfaitaire proceskostenvergoedingsregeling, op de opdrachtgever te verhalen.

4.5 De bepalingen onder 4.2, 4.3 en 4.4 zijn niet van toepassing op overeenkomsten die de advocaat is aangegaan met een natuurlijk persoon, niet handelende in bedrijf of beroep.

 

5. Toe- en verrekening

 

5.1 Ongeacht de door de opdrachtgever bij betaling gedane aanwijzing strekken betalingen steeds in de eerste plaats in mindering op kosten als bedoeld in 4.3 en 4.4, in de tweede plaats op de verschenen rente als bedoeld in 4.2 en ten slotte op de declaraties die het langst openstaan. In het geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelende in bedrijf of beroep is, is de advocaat eveneens bevoegd ontvangen betalingen, ongeacht de daarbij gegeven aanwijzing, eerst toe te rekenen aan de op grond van de wet verschuldigde incassokosten, vervolgens op de vertragingsrente en ten slotte op de declaraties die het langst openstaan.

5.2 Verrekening van enige vordering die de opdrachtgever op de advocaat mocht hebben, is uitgesloten, evenals vervreemding of bezwaring van een dergelijke vordering.

 

6. Aansprakelijkheid

 

6.1 De maatschap Vos & Vennoten Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit een tekortkoming en / of onrechtmatig handelen dan wel nalaten van de advocaat.

6.2 De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met een eventueel eigen risico, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de opdrachtgever op grond van de betreffende opdracht aan de advocaat betaalde bedragen.

6.3 De advocaat is bij een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met de opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden gevolgschade, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend gederfde winst, omzet en gemiste inkomsten begrepen worden, en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden.

6.4 Schade waarvoor de advocaat aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk aan de advocaat te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

6.5 Iedere vordering ten laste van de advocaat vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

6.6 Indien derden door de advocaat worden ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht, is de advocaat niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor enige tekortkoming zijdens die derden of enige door die derden veroorzaakte schade.

 

7. Derdenbeding

 

7.1 De bestuurder van de rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen, komt een beroep toe op het bepaalde in deze voorwaarden als ware die bestuurder partij bij de overeenkomst van opdracht.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van de bestuurder naast de rechtspersoon-opdrachtnemer is beperkt tot het onder 6.2 bedoelde bedrag.

 

8. Derdengelden

 

8.1 Gelden die de advocaat voor de opdrachtgever of derden onder zich houdt, worden bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden V & V Advocaten.

8.2 Over deze gelden wordt geen rente vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3 Voor het onder zich houden van deze gelden kan de advocaat een vergoeding rekenen.

 

9. Bewaring en verwerking van gegevens

 

9.1 De opdrachtgever verleent de advocaat toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van Verordening (EU) 2016/679.

9.2 De opdrachtgever verleent de advocaat meer in het bijzonder toestemming voor het vastleggen en opslaan van naam, voornamen, geboortedatum, geslacht, burger servicenummer, btw-nummer, KvK-nummer, telefoonnummer en e-mailadres.

9.3 De opdrachtgever verleent de advocaat toestemming voor het maken en bewaren van kopieën van identiteitsbewijzen.

9.4 De opdrachtgever verleent de advocaat toestemming voor het verstrekken aan derden van deze gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en / of voor zover verstrekking verlangd wordt door toezichthouders en / of de Raad voor Rechtsbijstand.

 

10. Bewaring en archivering van documentatie

 

10.1 Indien de opdrachtgever schriftelijke stukken, meer in het bijzonder authentieke aktes, en / of gegevensdragers aan de advocaat ter beschikking stelt, doet de opdrachtgever afstand van zijn aanspraak tot teruggave van deze stukken en / of gegevensdragers.

10.2 De advocaat is enkel gehouden tot digitale archivering van de in het kader van de opdracht opgestelde of verkregen stukken en / of door de opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken.

10.3 De archiveringsplicht van de advocaat eindigt binnen twee jaar na beëindiging van de opdracht of, bij onduidelijkheid over het tijdstip waarop de opdracht is beëindigd, vijf jaar na aanvang van de opdracht.

 

11. Toepasselijk recht en geschillen

 

11.1 De rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

11.2 De opdrachtgever is gehouden geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding(en) tussen hem en de advocaat voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur beslecht het geschil bij wijze van arbitrage volgens het ten tijde van het aanhangig maken van het geschil geldende arbitragereglement. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelende in bedrijf of beroep is, staat het hem vrij geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding(en) tussen hem en de advocaat voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het geschil wordt dan door middel van bindend advies beslecht.

11.3 De advocaat kan geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding(en) tussen hem en de opdrachtgever zowel voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur als aan de gewone rechter.

11.4 Indien de advocaat er voor kiest een geschil voor te leggen aan de gewone rechter is de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, in alle gevallen bevoegd. De advocaat behoudt zich het recht voor een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

 

Haarlem, 27 november 2023

BEZOEKADRES

Nieuwe Gracht 45-47

2011 ND Haarlem


POSTADRES

Nieuwe Gracht 45-47

2011 ND Haarlem


TEL 023 - 5100760

FAX 023 - 5510864


KVK 68774079

BTW 857585903


info@vvadvocaten.nl